Pravidlá používania stránky

Upravené 30. November 2021

Vitajte na webovej stránke Birding Slovakia ("Birding Slovakia" alebo "webová stránka"). Nasledujúce zmluvné podmienky v spojení s podmienkami používania webovej stránky riadia všetko používanie webovej stránky Birding Slovakia.

Webovú stránku vlastní a prevádzkuje iniciatíva fyzických osôb.

Webová lokalita je ponúkaná na základe vášho súhlasu bez úpravy všetkých tu obsiahnutých podmienok a všetkých ostatných prevádzkových pravidiel, zásad , vrátane a nielen Pravidiel ochrany osobných údajov Birding Slovakia na https://birding.sk/index.php/sk/o-projekte/pravidla-ochrany-osobnych-udajov a postupmi, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na tejto stránke (spoločne „Dohoda“).

Pred vstupom na webovú stránku alebo pred jej používaním si pozorne prečítajte túto dohodu. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti webovej stránky každý používateľ (ďalej len „vy“, „váš“ alebo „používateľ“) súhlasí s podmienkami tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nemali by ste pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby sprístupnené prostredníctvom webovej lokality. Webová stránka je dostupná iba pre osoby staršie ako 15 rokov, pokiaľ nezískali súhlas rodičov.

Váš účet a stránka Birding Slovakia

Ak si vytvoríte účet na Webovej stránke, zodpovedáte za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu a nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú pod účtom, ako aj za akékoľvek ďalšie kroky podniknuté v súvislosti s účtom. Nesmiete uverejňovať obsah na svojom účte zavádzajúcim alebo nezákonným spôsobom, a to ani spôsobom, ktorého cieľom je obchodovať s menom alebo povesťou iných. Birding Slovakia môže podľa vlastného uváženia zmeniť alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý považuje za nevhodný alebo nezákonný. Musíte okamžite informovať Birding Slovakia o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Birding Slovakia nebude zodpovedný za žiadne činy alebo opomenutia z vašej strany, vrátane akýchkoľvek škôd akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku takýchto činov alebo opomenutí.

Zodpovednosť prispievateľov

Ak zverejníte materiál na webovej lokalite alebo inak sprístupníte materiál (alebo umožníte akejkoľvek tretej strane sprístupniť) materiál prostredníctvom webovej lokality (akýkoľvek takýto materiál, „obsah“), nesiete plnú zodpovednosť za obsah a akúkoľvek škodu, ktorá vyplýva z tohto obsahu. Je to tak bez ohľadu na to, či daný obsah tvorí text, grafiku, zvukový súbor alebo počítačový softvér. Sprístupnením obsahu vyhlasujete a zaručujete, že:

  • Obsah neobsahuje ani neinštaluje žiadne vírusy, červy, malvér, trójske kone ani iný škodlivý alebo deštruktívny obsah;
  • obsah nie je spam a neobsahuje neetický alebo nechcený komerčný obsah určený na zvýšenie návštevnosti stránok tretích strán alebo na zvýšenie hodnotenia stránok tretích strán vo vyhľadávačoch alebo na ďalšie nezákonné činy (napríklad phishing) alebo zavádzanie príjemcov, pokiaľ ide o zdroj materiálu (ako je spoofing);
  • Zverejníte iba obsah, ktorý je relevantný pre Birding Slovakia a v miere a objeme, ktoré nebránia iným používateľom používať Birding Slovakia;
  • obsah nie je urážlivý ani hanlivý, neobsahuje hrozby ani nepodnecuje násilie voči jednotlivcom alebo subjektom a neporušuje práva na súkromie alebo publicitu žiadnej tretej strany;
  • Údaje o vašom účte nezavádzajú ostatných, aby si mysleli, že zastupujú inú konkrétnu osobu alebo organizáciu (jedinečné pseudonymy sú povolené). Napríklad Vaše prihlasovacie meno nie je meno inej osoby ako Vy alebo inej spoločnosti ako Vy;
  • Váš obsah nie je propagovaný prostredníctvom nevyžiadaných elektronických správ, ako sú spamové odkazy v diskusných skupinách, e-mailových zoznamoch, časopisoch a webových stránkach a podobných nevyžiadaných propagačných metód.

Odoslaním obsahu na webovú stránku udeľujete spoločnosti Birding Slovakia celosvetovú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na reprodukciu, úpravu, úpravu a publikovanie obsahu výlučne za účelom zobrazovania, distribúcie a propagácie.

Obsah môžeme použiť aj na iné účely, na ktoré sa nevzťahujú známe právne obmedzenia, ako sú napríklad modely strojového učenia. Vyhlasujete a zaručujete, že:

  1. vlastníte a ovládate všetky práva na obsah, ktorý uverejňujete, alebo máte inak právo uverejňovať takýto obsah na Stránke;
  2. obsah je presný a nie je zavádzajúci; a
  3. používanie a uverejňovanie Vami dodaného obsahu neporušuje tieto podmienky služby a neporuší žiadne práva ani nespôsobí ujmu žiadnej osobe alebo subjektu.

Ak vymažete obsah, Birding Slovakia vynaloží primerané úsilie na jeho odstránenie z webovej stránky, ale beriete na vedomie, že ukladanie do vyrovnávacej pamäte alebo odkazy na obsah nemusia byť okamžite nedostupné.

Bez obmedzenia ktoréhokoľvek z týchto vyhlásení alebo záruk má Birding Slovakia právo (hoci nie povinnosť) podľa vlastného uváženia ukončiť alebo zamietnuť prístup na webovú stránku a jej používanie ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe z akéhokoľvek dôvodu.

Zodpovednosť návštevníkov webu

Birding Slovakia neskontroluje a nemôže skontrolovať všetok materiál vrátane počítačového softvéru uverejneného na webovej stránke, a preto nemôže byť zodpovedný za obsah, použitie alebo následky použitia tohto materiálu. Prevádzkou webovej stránky Birding Slovakia nevyjadruje ani nenaznačuje, že schvaľuje materiál uverejnený na webovej stránke, alebo že sa domnieva, že takýto materiál je presný, užitočný, neporušujúci práva alebo nie je škodlivý. Zodpovedáte za prijatie opatrení potrebných na ochranu seba a svojich počítačových systémov pred vírusmi, červami, trójskymi koňmi a iným škodlivým alebo deštruktívnym obsahom. Webová stránka môže obsahovať obsah, ktorý je urážlivý, neslušný alebo inak nevhodný, ako aj obsah obsahujúci technické nepresnosti, typografické chyby a iné chyby. Webová stránka môže obsahovať aj materiál, ktorý porušuje práva na súkromie alebo publicitu, alebo porušuje práva duševného vlastníctva a iné vlastnícke práva tretích strán, alebo ktorých sťahovanie, kopírovanie alebo používanie podlieha dodatočným podmienkam, uvedeným alebo neuvedeným. Birding Slovakia sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akúkoľvek ujmu vyplývajúcu z používania webovej stránky návštevníkmi, akéhokoľvek nesprávneho označovania pozorovaní návštevníkmi webovej stránky alebo akéhokoľvek sťahovania obsahu uverejneného na webovej lokalite týmito návštevníkmi.

Nekomerčné použitie

Súhlasíte s tým, že nebudete používať webovú stránku, službu Birding Slovakia ani žiadny obsah Birding Slovakia na komerčné účely alebo na akýkoľvek nezákonný, nevhodný alebo neoprávnený účel alebo činnosť. Ďalej súhlasíte s tým, že sa nebudete vyhrážať, zneužívať, žiadať, spamovať, obťažovať, prenasledovať, vydávať sa za iných používateľov Birding Slovakia ani ich zastrašovať a nebudete zhromažďovať ani uchovávať žiadne informácie o polohe alebo iné osobné informácie o používateľoch Birding Slovakia, ktoré získate z webovej stránky, s výnimkou použitia na výskum a ochranu druhov.

Porušenie autorských práv

Birding Slovakia rešpektuje práva duševného vlastníctva ostatných a požaduje, aby používatelia webovej stránky a služby Birding Slovakia urobili to isté. Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo skopírované na webovú stránku spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, poskytnite tieto informácie zástupcovi spoločnosti Birding Slovakia. Zásadou Birding Slovakia je reagovať na jasné oznámenia o údajnom porušení.
Birding Slovakia bude reagovať na všetky takéto oznámenia, ak bude potrebné alebo vhodné, odstránením materiálu porušujúceho autorské práva alebo zakázaním všetkých odkazov na materiál porušujúci autorské práva. V prípade návštevníka, ktorý môže porušovať alebo opakovane porušovať autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva Birding Slovakia alebo iných, môže takémuto návštevníkovi Birding Slovakia podľa vlastného uváženia ukončiť alebo zamietnuť prístup a používanie webovej stránky.

Duševné vlastníctvo

Všetky ochranné známky, servisné značky, grafiky a logá použité v súvislosti s Birding Slovakia alebo webovou stránkou sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky používateľov Birding Slovakia alebo iných tretích strán. Vaše používanie webovej stránky vám neposkytuje žiadne právo ani licenciu na reprodukciu alebo iné používanie akýchkoľvek ochranných známok Birding Slovakia alebo tretích strán. Táto zmluva na vás neprevádza žiadne duševné vlastníctvo Birding Slovakia alebo tretej strany a všetky práva, nároky a podiely na takéto vlastníctvo zostanú výlučne vlastníctvom Birding Slovakia alebo ich vlastníkom.

Zmeny

Birding Slovakia si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia upraviť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť tejto zmluvy. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny v tejto zmluve. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien tejto zmluvy predstavuje prijatie týchto zmien. Birding Slovakia môže v budúcnosti ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú podliehať zmluvným podmienkam tejto zmluvy.

Ukončenie

Birding Slovakia môže kedykoľvek ukončiť váš prístup k celej webovej lokalite alebo ktorejkoľvek jej časti, s uvedením dôvodu alebo bez neho, s upozornením alebo bez neho, s okamžitou platnosťou. Ak si želáte ukončiť túto zmluvu alebo svoj účet na Birding Slovakia, môžete jednoducho prestať používať webovú stránku a svoj účet odstrániť. Všetky ustanovenia tejto zmluvy, ktoré by vzhľadom na svoju povahu mali prežiť ukončenie, zostanú v platnosti aj po ukončení, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, vylúčení záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti.

Vylúčenie záruk

Webová lokalita sa poskytuje „tak ako je“. Birding Slovakia a jeho dodávatelia a členovia sa týmto zriekajú všetkých záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných, vrátane, bez obmedzenia, záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Ani Birding Slovakia, ani jeho dodávatelia alebo členovia neručia za to, že webová stránka bude bezchybná alebo že prístup k nej bude nepretržitý alebo neprerušovaný. Beriete na vedomie, že sťahujete alebo inak získavate obsah alebo služby prostredníctvom webovej lokality podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko.

Obmedzenie zodpovednosti

Birding Slovakia nebude v žiadnom prípade zodpovedný v súvislosti s akýmkoľvek predmetom tejto dohody podľa akejkoľvek zmluvy, z nedbanlivosti, striktnej zodpovednosti alebo inej právnej alebo spravodlivej teórie za: (i) akékoľvek špeciálne, náhodné alebo následné škody; ii) náklady na obstarávanie alebo náhradné produkty alebo služby; alebo (iii) pre prerušenie používania alebo stratu alebo poškodenie údajov. Birding Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie spôsobené záležitosťami, ktoré sú mimo jeho primeranej kontroly. Vyššie uvedené neplatí v rozsahu zakázanom platnými právnymi predpismi.

Všeobecné zastúpenie a záruka

Vyhlasujete a zaručujete, že (i) Vaše používanie webovej stránky bude v prísnom súlade so Zásadami ochrany osobných údajov Birding Slovakia, ktoré sa nachádzajú na https://birding.sk/index.php/sk/o-projekte/pravidla-ochrany-osobnych-udajov, s touto Zmluvou a so všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek miestnych zákonov alebo nariadení vo vašej krajine, štáte, meste alebo inej vládnej oblasti, ktoré sa týkajú správania online a prijateľného obsahu, a vrátane všetkých príslušných zákonov týkajúcich sa prenosu technických údajov exportovaných z Slovenska, Európskej Únie alebo z krajiny, v ktorej sídlite) a (ii) Vaše používanie Webovej lokality neporuší ani nespreneverí práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany.

Odškodnenie

V prípade porušenia tejto zmluvy súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite Birding Slovakia, ich dodávateľov, poskytovateľov licencií a členov a ich príslušných riaditeľov, úradníkov, zamestnancov a agentov voči všetkým nárokom a výdavkom, vrátane poplatkov za právne zastupovanie, vyplývajúcich z Vašeho používania webovej stránky.

Open Source

Súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite spoločnosť Birding Slovakia, jej prispievateľov do kódu, jej dodávateľov a jej poskytovateľov licencií a členov a ich príslušných riaditeľov, úradníkov, zamestnancov a agentov voči všetkým nárokom a výdavkom, vrátane poplatkov za právne zastupovanie, vyplývajúcich z zverejnenie zdrojového kódu Birding Slovakia alebo akceptovanie príspevkov do kódu od tretích strán.

Ďaľšie ustanovenia

Táto zmluva predstavuje úplnú a jedninú dohodu medzi Birding Slovakia a Vami týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy a môže byť zmenená iba písomným dodatkom podpísaným oprávneným vedúcim predstaviteľom Birding Slovakia alebo zverejnením revidovanej verzie tejto zmluvy na webovej stránke Birding Slovakia.

Podmienky služby

S výnimkou rozsahu, v akom príslušný zákon, ak existuje, stanovuje inak, sa akýkoľvek prístup na webovú stránku alebo jej používanie bude riadiť zákonmi štátu Slovensko. Ak sa niektorá časť tejto zmluvy stane neplatnou alebo nevymáhateľnou, bude sa táto časť vykladať tak, aby odrážala pôvodný zámer strán a zostávajúce časti zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Ak sa ktorákoľvek zo strán zriekne akejkoľvek podmienky alebo podmienky tejto zmluvy alebo akéhokoľvek jej porušenia, v akomkoľvek jedinom prípade, nevzdá sa takejto podmienky alebo jej následného porušenia. Svoje práva podľa tejto zmluvy nemôžete postúpiť; Birding Slovakia môže postúpiť svoje práva podľa tejto zmluvy bezpodmienečne. Táto dohoda bude záväzná a bude platiť v prospech strán, ich nástupcov a povolených postupníkov.