Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov v na stránke Birding Slovakia

Platné od 30.11.2021

Birding Slovakia rešpektuje svojich návštevníkov, registrovaných používateľov a všetky osoby, s ktorými v rámci svojej činnosti komunikuje. Váži si vzájomnú dôveru a dbá na dodržiavanie legislatívnych noriem, najmä na ochranu osobných údajov a súkromia dotknutých osôb, a preto v plnej miere uplatňuje požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov fyzických osôb (ďalej len „GDPR“).

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spracúvaní osobných údajov, tzn. Informácie, akým spôsobom získavame a spracúvame osobné údaje pri poskytovaní našich služieb.

Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Čo sú osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek údaje, na základe ktorých môžeme identifikovať, či už priamo alebo nepriamo konkrétnu fyzickú osobu, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Čo je to spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Kto osobné údaje spracúva

Prevádzkovateľom osobných údajov je skupina fyzických osôob bez konkrétnej právnej formy.

Aké spracovateľské činnosti vykonávame

V rámci výkonu našej činnosti spracúvame osobné údaje na najrôznejšie účely a ciele. Pri registrácii a zadávaní pozorovaní vtáctva prostredníctvom našej webstránky získané osobné údaje spracúvame najmä v rozsahu nasledujúcich spracovateľských činností:

Registrácia užívateľov na webe

Spracovateľská činnosť  Registrovanie užívateľov na portáli birding.sk 
Účel Vytváranie a vedenie osobného profilu používateľa vrátane poskytovania prehľadu o jeho záznamoch na stránke
Právny základ Oprávnený záujem podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR. Oprávnený záujem spočíva vo vytvorení konta užívateľa, čo by nebolo možné bez poskytnutia údajov.
Rozsah údajov Identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa – tieto údaje nevyhnutne potrebujeme na Vašu registráciu.
Dotknuté osoby Registrovaní používatelia našej webovej stránke
Doba uchovávania údajov Po dobu trvania registrácie na portáli birding.sk
Doplňujúce informácie Poskytovanie osobných údajov v uvedenom rozsahu na daný účel nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou.

Zadávanie a zverejňovanie pozorovaní

Spracovateľská činnosť  Registrovanie nový údajov o pozorovaní vtáctva
Účel Vytváranie a vedenie verejnej databázy pozorovaní vtáctva v SR
Právny základ Oprávnený záujem podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR. Oprávnený záujem spočíva vo zverejnení užívateľom zadaného pozorovania na webovej stránek, čo by nebolo možné bez poskytnutia údajov.
Rozsah údajov Identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto pozorovania, ktoré užívateľ vykonal a zverejňuje – tieto údaje nevyhnutne potrebujeme na zverejnenie Vášho pozorovania.
Dotknuté osoby Registrovaní používatelia našej webovej stránke
Doba uchovávania údajov Po dobu trvania registrácie na portáli birding.sk a neobmedzene aj po jej ukončení
Doplňujúce informácie Poskytovanie osobných údajov v uvedenom rozsahu na daný účel nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou.

Kto má prístup k Vašim osobným údajov

K osobným údajom pristupujú členovia Birding Slovakia. Osobné údaje však môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené spoločnosti poskytujúcej nám cloudové a webhostingové služby a tiež dodávateľovi pre oblasť spracovania účtovníctva.

Prenos údajov do iných krajín

V súčasnosti nerealizujeme a ani neplánujeme prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby

Uplatňovanie práv, ktoré garantuje dotknutým osobám GDPR, je z nášho pohľadu posilnením dôvery našich zákazníkov a ich zástupcov v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť si uplatniť nasledovné práva:

  • Právo na prístup k údajom: Dotknuté osoby majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
  • Právo na opravu údajov: Dotknuté osoby majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.
  • Právo na výmaz: Dotknuté osoby majú právo žiadať, aby sme ukončili spracúvanie a vymazali všetky osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo dotknutá osoba úspešne namieta voči spracúvaniu osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknuté osoby majú právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu overiť správnosť osobných údajov.
  • Právo na prenos: Dotknuté osoby majú právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.
  • Právo namietať: Dotknuté osoby majú právo namietať z dôvodov spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu. V takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.
  • Právo odvolať súhlas: Len v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

Dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Kontaktné údaje na dozorný orgán

Dotknuté osoby majú právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Myslíme na bezpečnosť

Ochrana osobných údajov nie je pre nás len formálna záležitosť a aby sme zabezpečili nielen ochranu dát ale aj komfort dotknutých osôb, prijali sme rôzne bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia. Tieto neprestajne aktualizujeme s cieľom maximálne prechádzať akémukoľvek bezpečnostnému incidentu.

Vzhľadom na rozvoj našej činnosti či zmeny prostredia si vyhradzujme právo tieto podmienky kedykoľvek upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že ich zmeníme podstatným spôsobom, túto zmenu Vám oznámime na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Tips - upload