Výrik lesný Otus scops – v širšom okolí Piešťan

Otus_scops_logo

V poslednej dobe sa na birdingu rozvinula pomerne veľká diskusia o výrikovi lesnom – Otus scops, ktorý sa stal predmetom väčšieho záujmu viacerých ornitológov. O výrikovi, že hniezdi v širšom okolí Piešťan som sa dozvedel v minulosti od priateľa Štefana Šišku, ktorý v tejto oblasti zdokumentoval skoro po päťdesiatich rokoch opäť ďaľšie hniezdenie. Napriek tomu, že sa jedná o atraktívny druh som sa pre moje iné aktivity a záujmy v oblasti výskumu a monitoringu vtáčích druhov špeciálne tomuto druhu z časových dôvodov nevenoval.

Ale práve diskusia na birdingu, určite predovšetkým Fero Bednár a Martin Dobrota ma v posledných týždňoch aktivovala k prieskumu piešťanských parkov, ktoré majú veľmi širokú druhovú skladbu stromových porastov, s veľmi sporadickým kríkovým zárastom spodnej etáže a naviac s veľkým množstvom prirodzených dutín. Čo je však tiež veľmi dôležité, piešťanské parky prakticky naväzujú na lužný les povodia rieky Váh čo taktiež vytvára ideálnejšie predpoklady pre možný výskyt a hniezdenie výrikov. Rieka Váh a Biskupický kanál obteká piešťanské parky a tvorí hranicu medzi mestským parkom a kúpeľným parkom.

Oscops2

Za účelom získania väčšieho množstva údajov som sa skontaktoval so Šiškom. Ochotne mi svoje veľmi dôležité a cenné údaje poskytol, ktoré neboli doteraz nikde publikované s tým, že súhlasí, aby som ich použil v tejto informatívnej správe, čo ma koniec koncom motivovalo aj k jej napísaniu. V náväznosti na monitoring parkov som spravil aj orientačný prieskum lužného lesa mimo územie, ktoré je kontrolované Šiškom. Šiškove evidované hniezdenia ako aj pozorovania sú z lužného lesa pri Piešťanoch.

9. 5. 2002 zaevidoval na lokalite svoj prvý výskyt výrikov na základe hlasového prejavu ale aj vizuálneho kontaktu

27. 4. 2003 výskyt potvrdil – hlasový prejav

16. 8. 2003 na lokalite ešte stále hlasový prejav

29. 4. 2004 hlasový prejav – prvý údaj v danom roku

17. 4. 2005 hlasový prejav - - ,, -

16. 4. 2006 hlasový prejav - - ,, -

21. 6. 2006 Dokázané hniezdenie v jednej z vyvesených búdok – násada 4 vajcia, búdky boli inštalované v mieste predchádzajúceho výskytu

21. 7. 2006 Mladé 4 ks okrúžkované

20. 4. 2007 hlasový prejav – prvý údaj v roku

23. 4. 2008 Spolu so Stanom Harvančíkom a Andrejom Dúbravským úspešný odchyt 1 samec

13. 7. 2008 Fotodokumentácia s Harvančíkom- prírodná dutina - jeden pull. bol okrúžkovaný

11. 4. 2009 Hlasový prejav – prvý údaj v roku

23. 6. 2009 Okrúžkované 3 pull. Zo štvorkusovej násady, hniezdenie v búdke

28. 3. 2010 Najskorší zaevidovaný prílet na lokalitu

27. 6. 2010 Kontrola búdok – jedna búdka obsadená samica vyletela, obsah búdky 1 pull a jedno vajíčko Druhá búdka odchytená a okrúžkovaná samica, v búdke násada troch vajec

3. 7. 2010 Okrúžkované jedno mladé v prvej búdke, druhá búdka hniezdenie neúspešné Búdky v počte 5 ks boli inštalované vo výške od troch do 7 metrov.

otus_scops_prilet_k_dutine

Hniezdenie dvoch párov v búdkach bolo od seba vzdialené cca 250 m. Hniezdenie v roku 2008 bolo v prirodzenej dutine vo výške cca 3,5 m. Pri chronologických údajoch s dodatkom hlasový prejav boli výrici pozorovaní na lokalite v priebehu celého hniezdneho obdobia. Pre kompletný prehľad pozorovaní výričkov zo širšieho okolia Piešťan pripájam svoje pozorovania iba s dátumom zaevidovaného výskytu. Komentár k týmto jednotlivým pozorovaniam je už uvedený na stránkach Birding Slovakia.

7.9.2008 – 1 ex., 8.8.2010 1 ex., 10.8.2010 – 2 ex., 10.8.2010 – 1 ex., 10.8. 2010 -2 ex.,22.8.2010-1ex, 24.8.2010-1ex

Oscops5

Zo starších literárnych údajov týkajúcich sa širšieho okolia Piešťan sú známe dva. Varga (1962) uvádza hniezdenie v Kočovciach ( 25 km od Piešťan) a Ferianc (1964) uvádza hniezdenie z roku 1959 dvoch párov z Piešťan. (Kaňuščák 2007) Je zaujímavé, že v Piešťanoch kde bolo v minulosti pomerne veľa amatérskych, ale výkonných ornitologov nikto ani predovšetkým Kubán† ktorý celý život detailne monitoroval skúmané územie, výrička neuvádza. Vyššie uvedené údaje sú doposiaľ všetky známe pozorovania výričkov zo širšieho okolia Piešťan.

Oscops3

Moje pozorovania z lužného lesa boli vždy v riedkom stromovom záraste, s pomerne riedkym kríkovým porastom a s otvorenou plochou zarastenou lúčnymi trávami, alebo na hranici lužného lesa a poľnohospodárskych polí. Zdá sa, že preferujú práve takýto biotop. (dostupnosť potravy?) So Šiškom sme sa dohodli, že na monitoringu výričkov budeme spolu aj so Schuchmannom v nasledovných rokoch pracovať ako team.

Oscops4

Oscops1

Na záver tejto správy chcem ešte raz poďakovať Štefanovi Šiškovi za poskytnuté údaje a súhlas s ich uverejnením na birdingu a Stanovi Harvančíkovi za fotodokumentáciu, ktorú spravil v Piešťanoch.

Ján Kočí, Štefan Šiška, Juraj Schuchmann

Literatúra: Kaňuščák P. 2007:Vtáky širšieho okolia Piešťan. – Balneologické múzeum Piešťany. Piešťany 

Tips - GPS